Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική Διαστήματος: Αποτελέσματα και Επιπτώσεις | Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Αμυντικών Αναλύσεων

Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική Διαστήματος: Αποτελέσματα και Επιπτώσεις

Working papers | 18/01/2018


Κολοβός, Α. 2018. Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική Διαστήματος: Αποτελέσματα και Επιπτώσεις, Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων. Working Paper Νο. 1/17-18

Περίληψη
Το κείμενο αυτό θα παρουσιάσει τον κύκλο της Πολιτικής Διαστήματος της Τουρκίας. Θα εξετάσει την κυβερνητική ατζέντα της Τουρκίας για το Διάστημα, τη διαμόρφωση της συναφούς πολιτικής και τους φορείς εκπόνησής της, καθώς και της εφαρμογής της. Περιγράφονται τα υφιστάμενα δορυφορικά προγράμματα, καθώς και τα επόμενα βήματα που έχουν σχεδιαστεί σε κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να κάνει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της τουρκικής Πολιτικής Διαστήματος, καθώς και των επιπτώσεών της. Από την ανάλυση αναδεικνύονται πέντε κύρια χαρακτηριστικά της: η επιδίωξη για παρουσία σε όλες τις θεματικές του Διαστήματος, ο προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση αναγκών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, η ανάδειξη μίας εναρμονισμένης εθνικής προσέγγισης, η τάση για αυτονομία μέσω εγχώριας σχεδίασης και παραγωγής δορυφορικών συστημάτων και, τέλος, ότι αποτελεί μια κυβερνητική προτεραιότητα που υπακούει σε μια διαχρονική Υψηλή Στρατηγική.