Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου | Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Αμυντικών Αναλύσεων

Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα & Ανακοινώσεις | 18/01/2016


Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά από το Εργαστήριο Μελέτης των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, καθώς και τις παρουσιάσεις των ομιλητών: κ. Νικολάου Μηλιώνη, Μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Αντιπροέδρου του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και κ. Γεωργίου Καρακατσάνη, Στελέχους  του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης και την ενημέρωση των πολιτών στο εισαγωγικό μήνυμά τουστην έκθεση ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου  αναφέρει:

“Στο παρόν έγγραφο με τίτλο «2014 — Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» συνοψίζεται και αναλύεται το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης κατά το 2014.

Στις εκθέσεις αυτές παρέχουμε διασφάλιση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους, επισημαίνοντας τους τομείς στους οποίους είναι αυξημένος ο κίνδυνος εμφάνισης παρατυπιών. Επίσης, αναλύουμε τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται σφάλματα και διατυπώνουμε συστάσεις για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης. Κύριος στόχος μας είναι να συνδράμουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το οικονομικό έτος 2014 ήταν το πρώτο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 της ΕΕ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά το παρελθόν έτος είχε προγραμματιστεί κατά την περίοδο 2007-2013. Συνεπώς, όπως θα ήταν αναμενόμενο, τα ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης που επισημαίνονται στην έκθεσή μας παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα προηγούμενων ετών.

Ήδη επί σειρά ετών διαπιστώνουμε σταθερά υψηλά επίπεδα σφάλματος στις δαπάνες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, επισημαίνουμε τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία και να χρησιμοποιηθούν πλήρως οι υπάρχουσες διορθώσεις με σκοπό την περαιτέρω μείωση των σφαλμάτων και την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους των κεφαλαίων που δεν δαπανήθηκαν ορθά.

Αναμφίβολα, επιδίωξη της ΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δυνατοτήτων. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δαπανών της ΕΕ, κατά την τρέχουσα περίοδο, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις επιδόσεις.

Το ΕΕΣ θεωρεί επίσης ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ πρέπει να αναπτύξουν μια εντελώς νέα προσέγγιση όσον αφορά τις μελλοντικές δαπάνες και επενδύσεις της ΕΕ. Η επικείμενη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος δημοσιονομικού σχεδιασμού της ΕΕ παρέχει την ευκαιρία να αναζητηθούν οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι μείωσης των σφαλμάτων και βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εν τω μεταξύ, εφιστούμε επίσης την προσοχή στην επιτακτική ανάγκη η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα όσον αφορά τα συσσωρευμένα λόγω μη απορρόφησης κεφάλαια. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το συνολικό ποσό το οποίο παραμένει αζήτητο στα ταμεία της ΕΕ αντιστοιχεί σε σημαντικό μερίδιο των ετήσιων κρατικών δαπανών.

Προκειμένου τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει ο προϋπολογισμός της για επενδύσεις στο μέλλον της Ευρώπης, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Αυτό σημαίνει βελτίωση των δυνατοτήτων που προβλέπει ο προϋπολογισμός για επενδύσεις στο μέλλον της Ευρώπης, μέσω της μείωσης των σφαλμάτων, της ταχύτερης απόδοσης δαπανών βάσει ορθών δηλώσεων, επενδύσεων σε έργα που ανταποκρίνονται στους στόχους της και μέτρησης της απόδοσης των εν λόγω επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις αυτές αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και προσδίδουν αξία.

Οι πολίτες δικαιούνται να ενημερώνονται για την πρόοδο των επενδύσεων αυτών, καθώς και για τις επιδόσεις τους. Το ΕΕΣ έχει αναλάβει τη δέσμευση να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης των κεφαλαίων της ΕΕ και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων, προειδοποιώντας για τυχόν κινδύνους και παρέχοντας συμβουλές για τη βελτίωση των επιδόσεών τους.”

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Παρουσίαση Ν. Μηλιώνη

Παρουσίαση Γ. Καρακατσάνη